Home > Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Lasertechniek Nederland BV

Algemene Leveringsvoorwaarden Lasertechniek Nederland d.d. 19 october 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch

Algemene voorwaarden Lasertechniek Nederland BV downloaden >>

ARTIKEL 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper tot levering van goederen zoals: machines, gereedschappen, kapitaal- en verbruiksgoederen, onderdelen en service in de vorm van arbeid en/of diensten, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. De voorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten voor de verkoop van producten en diensten, in de ruimste zin des woords.

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever (koper) gelden niet, behoudens ingeval en voorzover deze voorwaarden schriftelijk door verkoper zijn geaccepteerd.

1.3 De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie - en reparatiewerkzaamheden.

1.4 Voor zover van toepassing is zal in deze voorwaarden voor het begrip machines ook worden verstaan: apparaten, geleverde installaties, machinetoebehoren en hiermee vergelijkbare goederen, in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, met in achtneming van de wettelijke bepaling (art.6:219 BW). Verkoper is eerst gebonden nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

2.2 Bij verkoop uit voorraad of bij een niet schriftelijke opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand doordat verkoper een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel een factuur over de levering heeft gezonden.

2.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals brochures en folders.

2.4 De door verkoper als zodanig vooraf benoemde eigendommen, zoals door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, bewerkingsvoorstellen en tijdstudies mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 3 Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro's, netto, exclusief B.T.W., voor leveringen binnen Nederland. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op ten minste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen. Bij opdrachten betreffende kleinere aantallen dan opgegeven in de aanvraag / aanbieding is verkoper niet (automatisch) gebonden aan de opgegeven prijs.

3.2 Indien na de datum van aanbieding of de bevestiging van de order de prijzen van grondstoffen, gewijzigde waarde in valuta ten opzichte van de Euro en overige kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de koper, de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op kostenverhogingen als gevolg van maatregelen van de overheid.

ARTIKEL 4 Betalingen

4.1 Alle overeenkomsten met koper worden door verkoper aangegaan onder de voorwaarde, dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

4.2 Indien koper onvoldoende zekerheden kan stellen ten aanzien van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de koop, is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

4.3 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 (veertien) dagen na datum van aflevering binnen Nederland of nadat de goederen voor aflevering gereed zijn gemeld, in bezit van verkoper te zijn. De betalingen dienen te worden verricht zonder enige aftrek van kortingen en zonder schuldvergelijking. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 3 (drie) werkdagen is verkoper gerechtigd een rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke vertragingsrente, verhoogd met 3 (drie) procent punten per jaar, alsmede alle kosten van een eventuele incasso. Enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is niet vereist.

4.4 Verkoper is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling(en) te verlangen, gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te leveren.

4.5 Reclames betreffende berekende prijzen en andere opmerkingen betreffende facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Bij gebreke waarvan verkoper niet gehouden is deze reclame te honoreren.

4.6 Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatele stelling van de koper, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen dan wel in geval van surséance van betaling en indien een bewindvoerder over hem wordt benoemd, zal de gehele vordering of aanneemsom c.q. het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.

4.7 De koper is vóór volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen.

ARTIKEL 5 Inbedrijfstelling en montage

5.1 In de verkoopprijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit in de opdrachtbevestiging staat vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Indien de verkoper zich tot inbedrijfstelling en/of montage van de verkochte machine(s) verplicht, dan aanvaardt verkoper uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van machine(s) voor zover:

• Ingebruikstelling en/of montage geschiedt onder leiding en verantwoordelijkheid van verkoper. Alle reis - en verblijfkosten komen voor rekening van de koper.

• De plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, zodanig zijn voorbereid door koper dat zich geen hinderlijke elementen kunnen voordoen. Toegangsdeuren dienen ruim genoeg bemeten te zijn. Fundamenten, vloeren en wanden, waarop de machines komen te staan of waaraan de machines worden bevestigd, dienen tijdig te zijn aangebracht en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden is voor rekening van de koper. Bij het aanvoeren en plaatsen van de machine(s) dient de koper voor zijn rekening, voldoende hulpmaterialen en mankracht beschikbaar te stellen.

5.3 Indien de plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, niet als genoemd in art. 5.2 zijn voorbereid en er zich hinderlijke elementen voordoen, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten en de kosten van de monteur(s) aan de koper worden doorberekend.

ARTIKEL 6 Reclames

Reclames op geleverde goederen dienen schriftelijk bij verkoper te worden aangemeld, binnen2 (twee) dagen na ontvangst van de goederen dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 2 (twee) dagen na de ontdekking van het gebrek.

ARTIKEL 7 Verpakkingen en transport

7.1 Eventuele verpakking wordt door verkoper verzorgd, tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.

7.2 Alle goederen die niet franco worden geleverd, worden getransporteerd voor risico van de koper.

7.3 Indien op verzoek van koper, of door overmacht, de goederen niet naar het afleveringsadres kunnen worden vervoerd, zullen de goederen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De betaling kan dan worden verlangd, alsof de goederen zijn afgeleverd.

7.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport. 7.5

Na ondertekening voor ontvangst van de goederen, draagt de koper het risico van beschadiging, verloren gaan van goederen en van alle directe of indirecte schade, welke aan de goederen mocht ontstaan.

ARTIKEL 8 Levering en levertermijn

8.1 Alle prijzen gelden voor levering binnen Nederland. De overeengekomen levertermijn is niet bindend, maar zal door verkoper naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen.

8.2 De levertermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst

b) de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.

c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de levering of werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten

d) de dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de levering of de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.3 Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal koper nimmer tegenover verkoper rechten kunnen doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor koper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde en zich bij de koper of wederpartij bevindende goederen, blijven eigendom van de verkoper, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is. Totdat de betaling volledig is voldaan, mogen de goederen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.

9.2 Bij het niet nakomen van de betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, heeft verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen zelf terug te nemen of te doen halen. Tevens is dan ook iedere vordering van verkoper op koper direct opeisbaar.

ARTIKEL 10 Overmacht

Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen, die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomst in de weg staan. Indien de verkoper de voor de transactie bestemde goederen niet of niet tijdig heeft ontvangen, heeft verkoper de keus de levering uit te stellen, dan wel te annuleren.

ARTIKEL 11 Garantie

11.1 De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines en/of gereedschappen gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden, na aflevering. Indien de machines en/of gereedschappen niet zijn betaald, kan het verlenen van garantie worden opgeschort totdat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.

11.2 De garantie geldt in die gevallen waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage, ondeskundig gebruik en schade door eigen toedoen is hiervan uitgesloten. De garantietermijn wordt verkort wanneer machines en/of gereedschappen worden gebruikt in ploegendiensten.

11.3 Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in art. 11.2, zullen kosteloos worden gemonteerd, mits het gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn, schriftelijk wordt aangemeld bij verkoper. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen franco, zonder kosten aan verkoper te worden gezonden.

11.4 De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen. De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden. Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.

ARTIKEL 12 Arbitrage bij geschillen

Alle geschillen, die mogen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door de gewone Nederlandse rechter van het arrondissement waar verkoper is gevestigd, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels van Nederlands Burgerlijk procesrecht een andere Nederlandse rechter bevoegd is.

ARTIKEL 13 Nederlands recht

Tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle overeenkomsten uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Copyright voorbehouden aan: Lasertechniek Nederland BV.